مصوبات ۲۴ آذر

مصوبات ۲۴ آذر

دستورکار جلسه: بررسی نامه های واصله

مذاکرات جلسه:

آقای اعتماد نایب رئیس شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین، دستورکار جلسه را اعلام نمود.

مصوبات:

نامه شماره ۴۱۴۹۸ ۹۸/۹/۲ شهرداری در خصوص اعمال ۲۰ درصد تخفیف در عوارضات شهرداری به استثنای جرایم کمیسیون ماده صد به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر بررسی شد و اعضاء با اعمال تخفیف مورد نظر از اول بهمن ماه سال جاری لغایت پایان سال موافقت نمودند.

نامه شماره ۳۹۵۹۲ ۹۸/۸/۶ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۳۹۴۴۰ ۴/۸/۹۸ مشتمل بر ۶ ردیف بررسی و اعضاء با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور وفق ضوابط مقررات قانونی موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۳۳۵۷ ۹۸/۹/۲۱ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۴۳۰۵۳ ۹۸/۹/۱۸ مشتمل بر ۲ ردیف بررسی و اعضاء با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور وفق ضوابط مقررات قانونی موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۰۱۹۲ ۹۸/۸/۱۶ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۴۰۱۵۴ ۱۴/۸/۹۸ مشتمل بر ۴ ردیف بررسی و اعضاء با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور وفق ضوابط مقررات قانونی موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۰۲۳۴ ۹۸/۸/۱۶ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۴۰۲۳۱ ۱۶/۸/۹۸ مشتمل بر ۴ ردیف بررسی و اعضاء با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور وفق ضوابط مقررات قانونی موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۲۹۳۷ ۹۸/۹/۱۷ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۴۲۷۴۵ ۱۶/۹/۹۸ مشتمل بر ۵ ردیف بررسی و اعضاء با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور وفق ضوابط مقررات قانونی موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۲۹۳۸ ۹۸/۹/۱۷ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۴۲۷۱۱ ۹۸/۹/۱۶ مشتمل بر ۲ ردیف بررسی و اعضاء با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور وفق ضوابط مقررات قانونی موافقت نمودند .

شماره :      ۱۷

تاریـخ‌‌ : ۲۴/۹/۱۳۹۸

پیوست:      –

نامه شماره ۴۱۹۹۰ – ۹۸/۹/۷ شهرداری در خصوص بکارگیری یک اکیپ ویژه شامل ۵ نفر جهت اتلاف سگ های ولگرد در محلات شهر بانه و اطراف جایگاه دفن زباله ( هژده دولان ) با توجه به درخواست های متعدد شهروندان مبنی بر وجود سگ های ولگرد و ایجاد نگرانی هایی به ویژه در هنگام تردد دانش آموزان و شهروندان در ساعات مختلف شبانه روز بررسی و اعضاء با رعایت ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

نامه شماره ۴۲۹۳۲ ۹۸/۹/۱۷ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۴۲۷۱۴ ۱۶/۹/۹۸ مشتمل بر ۷ ردیف بررسی و اعضاء با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور وفق ضوابط مقررات قانونی موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۳۳۵۶ ۹۸/۹/۲۱ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۴۳۰۵۸ ۱۸/۹/۹۸ مشتمل بر ۳ ردیف بررسی و اعضاء با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور وفق ضوابط مقررات قانونی موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۲۹۳۰ ۹۸/۹/۱۷ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۴۲۷۱۲ ۱۶/۹/۹۸ مشتمل بر ۳ ردیف بررسی و اعضاء با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور وفق ضوابط مقررات قانونی موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۳۳۲۹ ۹۸/۹/۲۱ شهرداری در خصوص فراخوان عمومی مناقصه اجرای کانال هدایت آب های سطحی از پل مرزبانان تا رودخانه اصلی شهر بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۳۳۱۴ ۹۸/۹/۲۱ شهرداری در خصوص فراخوان عمومی مناقصه اجاره کمپرسی جهت انجام امورات عمرانی بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۳۳۱۶ ۹۸/۹/۲۱ شهرداری در خصوص فراخوان عمومی مناقصه اجاره کمپرسی مورد نیاز جهت حمل مصالح بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۳۳۱۵ ۹۸/۹/۲۱ شهرداری در خصوص فراخوان عمومی مناقصه اجرای کانال هدایت آب های سطحی محله شهرک لاله بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۳۳۱۷ ۹۸/۹/۲۱ شهرداری در خصوص فراخوان عمومی مناقصه احداث پارک های محلات سطح شهر بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۳۳۱۸ ۹۸/۹/۲۱ شهرداری در خصوص فراخوان عمومی مناقصه اجرای جدولگذاری معابر تازه احداث سطح شهر بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۳۳۱۹ ۹۸/۹/۲۱ شهرداری در خصوص فراخوان عمومی مناقصه اجرای بتن ریزی و جدولگذاری معابر سطح شهر بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند .

نامه شماره ۴۳۳۲۳ ۹۸/۹/۲۱ شهرداری در خصوص فراخوان عمومی مناقصه بتن ریزی معابر بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند .

-نامه شماره ۴۳۳۲۴ – ۹۸/۹/۲۱ شهرداری در خصوص فراخوان عمومی مناقصه اجرای سنگ فرش پیاده رو خیابان پیرمراد بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بانه

    منبع خبر

    شورای شهر بانه

    شورای شهر بانه یک شورای شهر در شهر بانه می باشد

      نظرات