گزارش عملکرد تفریق بودجه شهرداری فریمان سال 1397


بسمه تعالی

عملکرد/تفریغ بودجه شهرداری فریمان 1397

قابل توجه شهروندان گرامی :

برابر ماده 71 قانون شهرداری ها صورت جامع عملکرد تفریغ بودجه شهرداری فریمان در سال 1397 را به شرح ذیل به استحضار شهروندان گرامی رساند.

اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی                                                                                                                       واحد ارقام: میلیون ریال

ردیف

شرح

مصوب/

اصلاحیه

عملکرد

جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری

29981

29719

جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری

47445

47608

1

برنامه- برنامه ریزی توسعه شهری

15950

15383

2

برنامه- هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری

2445

2283

3

برنامه- حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری

41918

42950

4

برنامه-ایجاد تاسیسات حفاظتی شهزها

50

39

5

برنامه- بهبود محیط شهری

37000

36744

6

برنامه- ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی،فرهنگی، توریستی

4000

4062

7

برنامه- ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری

6800

6709

8

برنامه- ایجاد تاسیسات درآمدزا

3900

4082

9

برنامه دیون پروژه های پیش بینی نشده

3700

3727

جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری

115763

115979

جمع کل هزینه

193189

193306

درآمدها و منابع تامین اعتبار

ردیف

شرح

مصوب/

اصلاحیه

عملکرد

1

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

91955

93515

2

درامدهای ناشی از عوارض اختصاصی

13470

13185

3

بها خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهرداری

17985

18770

4

درامدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

19280

20467

5

کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

654

654

6

اعانات و هدایا و دارائی ها

36345

37622

7

سایر منابع تامین اعتبار

13500

14181

جمع کل درامدها

193189

198394

1

کسر ارقام تکراری

0

0

2

کسری درآمد بر هزینه

0

0

جمع کل درآمد شهرداری

193189

198394

1

کسر ارقام تکراری

0

0

2

مازاد درآمد بر هزینه

0

5088

جمع کل هزینه شهرداری

193189

198394

ضمنا گزارش کامل عملکرد عمرانی شهرداری فریمانضمیمه های روزنامه خراسان (ویژه شهرستان فریمان) در روزهای 10/02/98 و 29/08/98منتشر گردیده است.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری فریمان

  منبع خبر

  شهرداری فریمان

  شهرداری فریمان

  شهرداری فریمان یک شهرداری در شهر فریمان می باشد

   نظرات