گزارش جامع درآمد و هزینه شهرداری در 6 ماهه 98


قابل توجه شهروندان گرامی

برابر ماده ی 71 قانون شهرداریها صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری در 6 ماهه اول سال 98 را به شرح ذیل به استحضار شهروندان گرامی میرساند:

واحد ارقام: میلیون ریال

درآمدها و منابع تامین اعتبار 6 ماهه اول سال 98

ردیف

شرح

مصوب 98

عملکرد 6 ماهه

1

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی(مستمر)

81356

32580

2

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

6000

9290

3

درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

15596

5818

4

درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

20215

7183

5

کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

17000

17771

6

اعانات و هدایا و دارایی ها

24933

11472

7

سایر منابع تامین اعتبار

5600

434

جمع کل

170700

84544

اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی شش ماهه اول 98

ردیف

شرح

مصوب 98

عملکرد6 ماهه

1

وظیفه خدمات اداری

25932

14983

2

وظیفه خدمات شهری

44625

21558

3

برنامه ریزی توسعه شهری

13250

6858

4

برنامه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

1000

205

5

برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری

38870

25226

6

برنامه بهبود محیط شهری

40230

21856

7

ایجاد اماکن ورزشی و توریستی

400

9041

8

برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلاتی شهرداری

3550

767

9

برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا

1250

693

جمع کل

169107

101190

ضمنا گزارش کامل عملکردعمرانی شهرداری فریمان ضمیمه های روزنامه خراسان (ویژه شهرستان فریمان) در روزهای10/02/98 و 29/08/98 منتشر گردیده است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری فریمان

  منبع خبر

  شهرداری فریمان

  شهرداری فریمان

  شهرداری فریمان یک شهرداری در شهر فریمان می باشد

   نظرات