مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی از ادامه فعالیت های تعمیراتی در این شرکت خبر داد؛ اتمام 7 فعالیت تعمیرات اساسی و بازدید دوره ای در واحدهای سیزده گانه

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی از ادامه فعالیت های تعمیراتی در این شرکت خبر داد؛ اتمام 7 فعالیت تعمیرات اساسی و بازدید دوره ای در واحدهای سیزده گانه

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات