جلسه کمیته فنی شهر اسفراین یکشنبه 22 دی ماه 98

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات