اطلاعیه وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی در خصوص عملکرد سال۹۸

اطلاعیه وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی در خصوص عملکرد سال۹۸

قابل توجه اعضا محترم سازمان که دارای پروانه اشتغال بکار می باشند.

موضوع: وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۸

به اطلاع اعضای محترم سازمان که دارای پروانه اشتغال بکار می باشند می رساند، باتوجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب آن در تاریخ ۳۱/۰۴/۹۴ و با عنایت به مفاد تبصره ماده۹۷ قانون مذکور، مقررات این ماده برای عملکرد سال ۹۸ مودیان مالیاتی اجرایی خواهد شد.

در رسیدگی های آینده برای سال ۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی صورت می گیرد، روش تشخیص علی الراس حذف و رسیدگی ها بر مبنای اظهارنامه مودیان صورت خواهد گرفت.

برای انجام این کار، تکالیفی بر عهده مودیان مالیاتی گذاشته شده که از جمله آن می توان به مفاد ماده۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره نمود که بیان می دارد صاحبان مشاغل موضوع این ماده موظفند  دفاتر و یا اسناد و مدارک را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم نمایند.

حذف روش تشخیص علی الراس بدین معنی است که ضرایب مالیاتی که -توسط کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات- برای کلیه مشاغل تعیین شده بود و سازمان امور مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات از این ضرایب استفاده می کرد، حذف شده است.(به عنوان مثال: برای مهندسان ناظر ۶۲درصد درآمد به عنوان هزینه مورد قبول سازمان امور مالیاتی بوده و ۳۲ درصد از درآمد مهندس ناظر، مشمول مالیات تشخیص داده می شد. که پس از اعمال معافیت مالیاتی بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم میزان مالیات بردرآمد مهندسان محاسبه می گردید.)

برای عملکرد سال ۱۳۹۸ضرایب مالیاتی حذف شده و تنها هزینه هایی مورد قبول سازمان امو مالیاتی خواهد بود که مستندات و مدارک مثبته آنها توسط مودی تهیه شده باشد و به تایید سازمان امور مالیاتی برسد.

سازمان امو مالیاتی اظهارنامه های مودیان را که در موعد مقرر ارسال شده باشد مورد بررسی قرار می دهد.

پس از بررسی:

 • اظهارنامه هایی که مطابق با واقعیت تشخیص داده شود، مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی مالیات صادر و به مودی ابلا غ می گردد.
 • اظهارنامه هایی که مطابق واقعیت تشخیص داده نشود، و درجه ریسک آنها متوسط شناسایی شده باشد، مورد حسابرسی قرار می گیرد.
 • اظهارنامه هایی که درجه ریسک آنان وفق معیارهای مربوطه در حد بالا تشخیص داده شود به کارگروه منتخب سازمان امور مالیاتی جهت حسابرسی ویژه، ارجاع خواهد گردید.

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص رسیدگی به مالیات آن دسته از مودیان محترم مالیاتی که از ارسال اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی خودداری نموده اند ، نیز بر اساس اطلاعات و فعالیت های اقتصادی موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی(کسب شده از طرح جامع مالیاتی)، نسبت به ایجاد اظهارنامه برآوردی و مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و ابلاغ آن اقدام می نماید.

نکته حائز اهمیت این است که از اینگونه مودیان علاوه بر مالیات و سایر جرایم از بابت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، جریمه غیر قابل بخشش معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مورد بحث و ۱۰درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان ، مطالبه و وصول می گردد.

در خاتمه به اعضای محترم سازمان که دارای پروانه اشتغال بکار می باشند توصیه می شود، نسبت به تهیه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به هزینه های انجام شده اقدام نمایند، تا اظهارنامه مالیات بر عملکرد سال ۹۸ خود را بر اساس مدارک و مستندات ارسال نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

  نظرات