اساسنامه آپارتمان‌نشینی چیست؟

البته در بیشتر مواقع این اتفاق به وقوع نمی‌پیوندد و خبری از اساسنامه آپارتمان‌نشینی نیست و اعضای ساختمان به صورت توافقی آپارتمان و یا محتمع مسکونی خود را اداره می‌کنند. اگر قوانین مجتمع و قوانین آپارتمان در یک اساسنامه به تصویب نرسیده باشد هر واحد مسکونی به روش خود عمل می‌کند و باعث بروز بی‌نظمی و بعضا دعوا بین همسایه‌ها می‌شود. اساسنامه آپارتمان به‌ منظور اداره یک مجتمع مسکونی و حفظ و نگهداری تاسیسات و تجهیزات مرتبط با آن تنظیم می‌شود که در آن وظایف هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیریت و همچنین مالکین و ساکنین آن گفته می‌شود. اغلب در فصل اول اساسنامه مجتمع و یا آپارتمان در مورد مشخصات ساختمان و زمین توضیح داده می‌شود. مجمع عمومی متشکل از مالکین و ساکنین آپارتمان است که به اعتبار مالک بودنشان می‌توانند در جلسات عمومی ساختمان شرکت کرده و در مورد موضوعات اساسی آپارتمان نظیر تاسیسات، هزینه و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات