ارائه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ریاست شورای‌عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و وزرای کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد سازندگی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیسان سازمان های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی‌صلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس ‌جمهور برای مدت سه سال منصوب می شوند، اعضای آن را تشکیل می دهند.

هم‌چنین براساس تبصره این قانون، در موارد لزوم به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور از سایر وزرا برای حضور در جلسات ‌شورای‌عالی دعوت به عمل می آید. وزرایی که بدین نحو به جلسات دعوت می شوند در تصمیم‌‌گیری شورا حق رای دارند.

براساس ماده (۲۰) آیین‌‌نامه اجرایی قانون مذکور، دعوت برای تشکیل جلسات شورای‌عالی پس از موافقت رئیس شورا از سوی دبیر شورا به عمل می‌ آید. رسمیت جلسات شورای‌عالی موکول به حضور لااقل هشت نفر از اعضا است. تصمیمات شورای‌عالی با رای موافق حداقل شش نفر از اعضای حاضر در جلسه قطعی است.

سازمان حفاظت محیط زیست به منظور رفع ایرادهای سازمان بازرسی کل کشور درخصوص حدنصاب تشکیل جلسات و حق رای اعضای شورای‌عالی، متن اصلاحی پیشنهادی ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط  زیست را به استناد ماده (۲۱) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، پس از  تصویب در جلسه مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۸ شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، برای طرح و تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارائه کرده است.

مطابق متن پیشنهادی، دعوت برای تشکیل جلسات شورای‌عالی حفاظت محیط زیست پس از موافقت رئیس شورا از سوی دبیر شورا به عمل می آید. رسمیت جلسات موکول به حضور حداقل هشت نفر از اعضا و وزرایی که به استناد ماده (۲) قانون دعوت شده اند، است. تصمیمات شورای‌عالی با رای موافق حداقل هفت نفر از اعضا و وزرای حاضر در جلسه قطعی است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات