جلسه كميسيون ماده ٥ شهرهاي اسفراين و شيروان یکشنبه 6 بهمن 98

جلسه كميسيون ماده ٥ شهرهاي اسفراين و شيروان یکشنبه 6 بهمن 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات