تشکیل کارگروه های مهندسی مجدد برای حذف گلوگاه های فرآیندی

تشکیل کارگروه های مهندسی مجدد برای حذف گلوگاه های فرآیندی

تشکیل کارگروه های مهندسی مجدد برای حذف گلوگاه های فرآیندی

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد گفت: برای حذف گلوگاه های فرآیندی، کارگروه های مهندسی مجدد فرآیندها تشکیل شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، هدا پیروی امروز درمراسم رونمایی از تصویر جامع فرآیندی شهرداری مشهد و آغاز مهندسی مجدد فرآیندها که با حضور شهردار، معاونان شهردار و مدیران شهری مشهد برگزارشد، افزود: برای ایجاد بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم. هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.
وی با بیان این که کلیه فعالیت هایی که هزینه زا که ارزشی تولید نمی کنند (Muda ) باید حذف شوند؛ اظهارکرد: لذا فعالیت هایی که به شکلی در جای دیگری به صورت موازی انجام می شوند (Muri) با یکدیگر تلفیق شده و آن دسته از فعالیت هایی که برای تکمیل و بهبود سطح کیفی خدمات لازم اند (Mura) به فعالیت های سازمان افزوده می شوند.
وی اضافه کرد: لذا با توجه به این مهم شهرداری مشهد با اجرای طرح "تصویر جامع فرآیندی شهرداری مشهد و آغاز مهندسی مجدد فرآیندها، موری ها، موراها و موداها در فرآیندها را نیز شناسایی کرده است.
پیروی تصریح کرد: بخشی نگری، توجه نکردن به شهروندان و نیازهای آنها در فرآیندها خصوصاً فرآیندهای رو به شهروند منجر به کاهش بهره وری در سازمان می شود، لذا شهرداری مشهد با این طرح به دنبال آغازی بر مهندسی مجدد و بهبود فرآیندها در این ابر سازمان است.
مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد ادامه داد: در این طرح کارهای موازی و دارای تداخل فرآیندی، کارغیریکپارچه و ناهماهنگ بین مجموعه ها و کارهای غیر ضروری شناسایی شده است و با بهینه سازی فرآیندها هزینه ها و زمان انجام فرآیندهای کاهش یافته و کیفیت خدمات افزایش می یابد که در نهایت منجر به رضایت شهروندان در شهر مشهد خواهد شد.
وی درادامه گفت: در اجرای مهندسی مجدد فرآیندها بر ضرورت تشکیل کارگروه های تخصصی جهت حذف کارهای موازی و داراری تداخل فرآیندی و در راستای بهبود مستمر در حوزه های ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه تاکید شده است که در این راستا حوزه ها باید در برگزاری منظم کمیسیون و کمیته برنامه ریزی و تعالی اهتمام داشته باشند.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات