سامانه ي خسارت مشتركين برق راه اندازي شد

سامانه ي خسارت مشتركين برق راه اندازي شد

به گزارش پايگاه خبري توانير در اين سامانه بيمه ي حوادث ناشي از برق مشتركين خانگي و تجاري (ساير مصارف) در سال 98 و فرايند نحوه ي عملكرد و پرداخت خسارت به مشتركين زيان ديده به همراه ليست شعب شركت بيمه ي كوثر قابل مشاهده و پيگيري است.

گفتني است اين سامانه در راستاي تعامل و همكاري با مشتركين زيانديده و برقراري ارتباط با شعب معرفي شده مطابق مفاد قرارداد راه اندازي شده است.

سامانه ي خسارت مشتركين برق در نشاني http://tavanir.kins.ir راه اندازي شده و قابل استفاده و بهره برداري توسط شركت هاي برق و زيان ديدگان است.

مشتركين زيان ديده مي توانند با رجوع به اين سامانه و بارگزاري مستندات پرونده خسارت شامل مدارك عمومي (تصوير آخرين قبض پرداختي مشترك (مصرف كننده) يا تصوير صورت حساب پيامكي آخرين قبض، تصوير كپي كارت ملي مشترك (مصرف كننده)، تصوير اجاره نامه يا سند مالكيت محل خسارت) و تصوير يا فاكتور مربوط به خسارت وارده به تجهيزات (به استثناي مشتركين تجاري)، نسبت به دريافت خسارت آتش سوزي، خسارت ناشي از انفجار، خسارت هزينه پزشكي، خسارت نقص عضو و حادثه ي منجر به فوت اقدام كنند.

شايان ذكر است در سامانه ي خسارت مشتركين برق، پنج مرحله ي ورود اطلاعات، دريافت كد رهگيري، بررسي اوليه ي مدارك در سامانه توسط بيمه، اعلام نتيجه به مشترك، تاييد دريافت خسارت و واريز مبلغ خسارت براي مشتركان زيان ديده در نظر گرفته شده است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات