بازگشت وظایف مسئولیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس از شهرداری به سازمان

بازگشت وظایف مسئولیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس از شهرداری به سازمان


بازگشت وظایف مسئولیت های  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس از شهرداری به سازمان

هیات رییسه و مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با معاون معماری و شهرسازی  و مسئولان شهرداری شیراز در خصوص گردش کار بازگشت وظایف و مسئولیت های سازمان نظام مهندسی از شهرداری به سازمان و امور مربوط به مجریان ذیصلاح به رایزنی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی سازمان ، جلسه مشترک هیات رئیسه سازمان و مسئولین شهرداری شیراز در خصوص گردش کار بازگشت وظایف و مسئولیت های سازمان نظام مهندسی از شهرداری به سازمان و امور مربوط به مجریان ذیصلاح در سالن هیات مدیره سازمان برگزار  و در خصوص سیستم ارجاع نظارت  مقرر شد شهرداری شیراز پیشنهادهای مربوط به برنامه زمانبندی  بازگشت وظایف ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی را ارائه نماید تا در جلسه هیات مدیره سازمان مطرح و تصمیم لازم اخذ گردد.
همچنین در رابطه با مسأله سازندگان ذیصلاح ( مجریان ) مقرر گردید پیشنهادهای شهرداری شیراز  مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات