" آگهی مزایده املاک شرکت واحد اتوبوسرانی"

" آگهی مزایده املاک شرکت واحد اتوبوسرانی"

۱) محل دریافت اسناد مزایده: تبریز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز واحد امور قراردادها
۲) میزان سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر جهت شرکت در مزایده : واریز مبلغ سپرده اعلامی هر ملک به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷ نزد بانک شهر شعبه آزادی یا ضمانتنامه بانکی بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با اعتبار سه ماهه
۳) مهلت ارائه اسناد: ازتاریخ نشر آگهی لغایت ۱۳/۳۰ روز یکشنبه مورخه ۹۸/۱۱/۲۷
۴) زمان ومکان برگزاری مزایده: روز یکشنبه ساعت  ۱۴/۳۰   بعدازظهرمورخه ۹۸/۱۱/۲۷ بلوارپنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود ضمناً مشروح شرایط مزایده دراسناد مزایده موجود است.


شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات