شهر با ۱۵ میلیون گل به استقبال بهار می رود/ نصب ۱۰۲۹ المان گل در نقاط ...

شهر با ۱۵ میلیون گل به استقبال بهار می رود/ نصب ۱۰۲۹ المان گل در نقاط ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات