واگذاری مراحل صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به سازمان

واگذاری مراحل صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به سازمان

به منظور تسهیل و تسریع امور و نیز پاسخگویی شایسته تر و نیزرضایتمندی بیشتر و ارائه خدمات بهتر به اعضای سازمان و باعنایت به رایزنیهای صورت گرفته با اداره کل راه و شهرسازی استان، مراحل صدور ،تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واگذار گردید .
در این راستا و در فاز نخست ،کلیه مراحل صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال حقیقی مهندسین و همچنین دفاترمهندسی تا مرحله چاپ پیش نویس پروانه در سازمان انجام می گیرد.
در فاز بعدی نیز واگذاری امور مربوط به شرکت های طراحی و نظارت ،سازندگان مسکن وساختمان ، انبوه سازان و آزمایشگاه ها نیز صورت خواهد پذیرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات