"ورجَمکرد" آرمان شهر مهندسی ایرانشهر

"ورجَمکرد" آرمان شهر مهندسی ایرانشهر

چگونه امکان دارد ملتی با غنای شهرسازی ورجَمکرد به چنین روزگار آینده‌گریزی بیفتد که شهرها هر روز بیشتر از دیروز ناساز و ناهماهنگ، بی منظم و بی رخت‌تر شده و هیچ پیوند ارگانیکی میان شهر و شهروندان با زیست بوم دیده نشود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات