سه پروژه راهسازی به مناقصه رفت

سه پروژه راهسازی به مناقصه رفت

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران مجید اصلان زاده گفت: کلیه مراحل برگزاری سه مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: آخرین مهلت زمانی ثبت نام و دریافت اسناد مناققصه سه پروژه ( احداث باند دوم محور فیروزکوه – سمنا ن ، احداث دیوار حائل در محور زردبند به فشم و تجدید نوبت چهارم مناقصه تهیه علائم و حفاظ جانبی (گاردریل) واقع در محور فیروزکوه – گرمسار حدفاصل محمودآباد عروس پران ) تا روز 12 اسفندماه سال جاری خواهد بود.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی را در روز سه شنبه  27اسفندماه اعلام کرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات