الزام قانوني براي تهیه دفترچه اطلاعات ساختمان

الزام قانوني براي تهیه دفترچه اطلاعات ساختمان

با عنایت به آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، ماده31 تبصره یک و نظربه بندهای 19-1-12 و 19-1-14 و 19-1-15 فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، يادآوري مي نمايد مجری ساختمان مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد نموده و تأيیدیه های ناظران را در هر مرحله اخذ نموده و پس از تکمیل و تأيید جداول مربوطه ، در پایان کاردفترچه را همراه با نقشه های چون ساخت  ، به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان استان تحویل و جهت دریافت گواهی پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر شده توسط سازمان استان را در اختیار مرجع صدور پروانه ساختمان قرارداده ومراجع مذکور مکلفند گواهی پایان کار را بر اساس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر نمایند.

لازم به ذکر است استنکاف از ثبت وتأييد اطلاعات ساختمان از جانب طراحان ، ناظران و مجریان به عنوان تخلف محسوب و توسط سازمان استان قابل پیگرد می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات