اجرای سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشه های ساختمانی در نظام مهندسی قم


اجرای سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشه های ساختمانی در نظام مهندسی قم

فاز نخست سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشه های ساختمانی ، با اعلام آمادگی و توافق با شهرداری قم و در جهت تکمیل چرخه الکترونیکی این فرآیند، برای چهار رشته عمران، معماری، برق و مکانیک از  11 اسفندماه سال جاری اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در این ارتباط پس از انتخاب طراحان پروژه توسط مالکین و انعقاد قرارداد طراحی و پرداخت حق الزحمه و ثبت کنترل صلاحیت و ظرفیت در سامانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، امکان ارسال نقشه طراحی شده توسط طراحان در کارتابل ایشان فراهم خواهد بود.
پس از انتقال نقشه های معماری به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قم و کنترل و تایید کارشناسان آن معاونت ؛ نقشه ها به صورت الکترونیکی به واحد کنترل نقشه سازمان منتقل می گردد.

در این واحد نقشه های معماری توسط کارشناس کنترل معماری سازمان کنترل و مورد تایید قرار می گیرد.

لازم به ذکر است نقشه های معماری بارگذاری شده در سامانه برای کلیه مهندسین طراح پروژه قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.

در این مرحله طراحان سازه ، برق و مکانیک پس از دریافت نقشه های معماری تایید شده از سامانه ، می توانند عملیات طراحی نقشه های خود را آغاز نمایند.

در زمینه طراحی سازه نیر پس از انجام مراحل طراحی توسط مهندس طراح سازه ، نقشه طراحی شده در سامانه بارگذاری می شود و جداول اطلاعاتی مورد نیاز توسط مهندس طراح سازه در سامانه تکمیل می  گردد.

سپس نقشه سازه برای کنترل به کارشناسان کنترل نقشه سازه سازمان ارسال می گردد و در صورت تایید الکترونیکی به معاونت معماری و شهرسازی جهت کنترل ارسال می گردد.

پس از انتقال نقشه های سازه  به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری و کنترل و تایید کارشناسان آن معاونت ، نقشه ها به صورت الکترونیکی به واحد کنترل نقشه سازمان منتقل می گردد .

نقشه های سازه  بارگذاری شده در سامانه برای کلیه مهندسین طراح پروژه قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.

طراحی تاسیسات برق و مکانیک:
پس از انجام مراحل طراحی توسط مهندس طراح تاسیسات برق و مکانیک ، نقشه طراحی شده را در سامانه بارگذاری نموده و جداول اطلاعاتی مورد نیاز را در سامانه تکمیل می نماید .
سپس کارشناس کنترل کننده تاسیسات برق و مکانیک سازمان نقشه ها را از سامانه دریافت و پس از بررسی، در صورت تایید نقشه ، تاییده آن را در سامانه ثبت می نماید .
نقشه های تاسیسات برق و مکانیک تایید شده، در سامانه برای کلیه مهندسین طراح پروژه قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات