ضوابط و روش‌هاي مديريت اجرايي پسماندهاي بخش نيرو تدوين شد

ضوابط و روش‌هاي مديريت اجرايي پسماندهاي بخش نيرو تدوين شد


مديركل دفتر مديريت پسماندها سازمان حفاظت محيط زيست گفت: اين ضوابط در 24 ماده و13تبصره، شرايط و ضوابط مديريت پسماندها از قبيل كاهش، نگهداري، تفكيك، برچسب گذاري، حمل و نقل، بازيافت، دفع و آموزش مديران و پرسنل شاغل در بخش مديريت پسماند هاي بخش نيرو بر اساس منابع توليد پسماند در حوزه هاي آب و برق را تعيين كرده است كه بر اساس ماده 11 قانون مديريت پسماندها نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين ضوابط نيز به عهده وزارت است.

به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست حسن پسنديده، مديركل دفتر مديريت پسماندهاي سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام خبر فوق افزود، سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي ماده 11 قانون مديريت پسماندها با مشاركت وزارت نيرو نسبت به تدوين ضوابط و روش‌هاي مديريت اجرايي پسماندهاي بخش نيرو اقدام و جهت تصويب آن را به شورايعالي حفاظت محيط زيست ارسال كرده است.

مديركل دفتر مديريت پسماندها تصريح كرد اين ضوابط در 24 ماده و13تبصره، شرايط و ضوابط مديريت پسماندها از قبيل كاهش، نگهداري، تفكيك، برچسب گذاري، حمل و نقل، بازيافت، دفع و آموزش مديران و پرسنل شاغل در بخش مديريت پسماند هاي بخش نيرو بر اساس منابع توليد پسماند در حوزه هاي آب و برق را تعيين كرده است كه بر اساس ماده 11 قانون مديريت پسماندها نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين ضوابط نيز به عهده وزارت است.

پسنديده اذعان داشت توليدكنندگان پسماندهاي بخش نيرو موظف‌اند اظهار نامه و اطلاعات كمي و كيفي پسماندهاي توليدي و روش‌هاي مديريت آن را به سازمان و وزارت اعلام كنند و به موجب ماده 7  قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي پسماندهاي توليدي بر عهده سازمان ها و شركت هاي دولتي و خصوصي توليد كننده پسماندهاي بخش نيرو است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات