آشنایی با سیستم قاب ساختمانی‌ بتن مسلح‌

تمام اتصالات سقف‌های با هسته توخالی به یکدیگر و به تیرها، همچنین اتصال سقف‌های پیش ساخته به دیوار برشی، به صورت درجا در محل کارگاه بتن‌ریزی خواهند شد. بنابراین در این سیستم بارهای ثقلی توسط قاب‌های ساختمانی ساده بتن مسلح و بارهای جانبی توسط مجموعه دیافراگم سقف و دیوار برشی بتن مسلح درجا حمل می‌شوند. استفاده از این سیستم به صورت قاب ساختمانی ساده بتن مسلح پیش ساخته به همراه دیوار برشی بتن مسلح معمولی، فقط در مناطق با پهنه بندی لرزه‌خیزی کم و متوسط کشور مجاز است. همچنین قسمت فوقانی تیر یا سقف‌های سوراخدار، اتصال پانل‌های سقف سوراخدار به یکدیگر و به تیرها، به صورت بتن درجا در محل کارگاه اجرا می‌شوند. اجزای پیش‌ساخته بتن مسلح، به طور معمول در کارخانه ساخته و سپس به کارگاه حمل می‌شوند تا در محل مشخص شده در سازه نصب شوند. در دسته اول، تیرها و ستون‌های قاب، با اتصال ساده به یکدیگر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات