بازدید مدیر عامل آب منطقه ای گیلان از پروژه های تامین آب کشاورزی...

مهندس وحید خرّمی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان و محسنی فرماندار شهرستان فومن از پروژه های تامین آب کشاورزی فومن بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان ؛ مدیر عامل آب منطقه ای گیلان به همراه فرماندار و جمعی از مدیران ارشد شهرستان فومن از پروژه های تامین آب کشاورزی فومن بازدید نمودند.

در این بازدید از برخی نقاط حساس و آسیب دیده و همچنین اقدامات دردست انجام در راستای سردهنه سازی و آبگذاری انهار شهرستان فومن در مناطق رودبارچیره،سیدسرا ،کلرم، باغبانان و شیرتر بازدید بعمل آمد و دستورات لازم توسط مدیر عامل شرکت  آب منطقه ای گیلان در جهت رفع مشکلات و تامین اقلام موردنیاز داده شد.

مدیر عامل آب منطقه ای گیلان در بازدید از روستای سیدسرا، ضمن بیان این که سردهنه این روستا موجب تأمین آب کشاورزی 9 روستا می شود، تاکید نمود، ضمن بازسازی و ترمیم موقت بخشی از سردهنه بتنی این روستا، اقدامات بعدی جهت بازسازی دائمی و تأمین اعتبار مورد نیاز از طریق کمیته برنامه ریزی و اعتبارات استانی انجام گیرد .