آغاز تعمیرات واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات