بررسی جانمایی مکان مناسب برای احداث ایستگاه هیدومتری در رودخانه...

با حضور مدیر مطالعات پایه منابع آب، رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای اردبیل و نماینده مشاور طرح، جانمایی مکان مناسب برای احداث ایستگاه هیدومتری در رودخانه دره رود بالادست مخزن سد عمارت بررسی شد.

رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: در همین راستا از رودخانه دره رود در بازه ها و مسیرهای مختلف در محدوده بالادست سد عمارت بازدید شد که پس از بررسی های لازم و با لحاظ جمیع شرایط فنی و رعایت استانداردهای توصیه شده برای انتخاب محل ایستگاه، مناسب ترین محل برای احداث مقطع کنترل در فاصله حدود 1200متری بالادست و انتهای تراز آبگیری مخزن سد، شناسائی و مکان یابی شده و با جانمائی بر روی نقشه، به منظور برنامه ریزی جهت احداث تحویل نماینده مشاور گردید.

مهندس اسداله دیندار با اشاره به ضرورت احداث ایستگاههای هیدرومتری، تصریح کرد: احداث ایستگاه هیدرومتری و آب سنجی و اندازه گیری و ثبت آمار جریان در رودخانه ها در برآورد پتانسیل آبی حوضه های آبریز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بطوریکه با داشتن آمار درازمدت روانآب و تجریه و تحلیل داده های آماری، می توان به پیش بینی های دقیق تری از حجم ذخیره در مخازن سدها دست یافت،

وی همچنین اظهار داشت: اساس و پایه ی برنامه ریزی های منابع و مصارف از منابع آبی نیز بر دقت و صحت این پیش بینی ها استور است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات