جمع آوری زباله گردها درحیطه وظایف قانونی شهرداری نیست / نظارت بر ...

جمع آوری زباله گردها درحیطه وظایف قانونی شهرداری نیست / نظارت بر ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات