آگهي فراخوان عمومي شناسایي سازندگان، پيمانكاران و توليد كنندگان صنعتي ساختمان و فناوري نوين

آگهي فراخوان عمومي شناسایي سازندگان، پيمانكاران و توليد كنندگان صنعتي ساختمان و فناوري نوين


معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي درنظر دارد در سال "جهش تولید"، به استناد ماده 10 ذيل بند " د " آئین نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از تولید و عرضه مسكن تحت عنوان "برنامه حمايت از توليد صنعتي مسكن و استفاده از فناوري هاي نو در احداث و عرضه مسكن" با هدف تسريع در تولید، افزايش كیفیت ساخت، تنوع بخشي به روش هاي تولید و كاهش قیمت تمام شده در طرح اقدام ملي مسكن،نسبت به شناسایي و ارزيابي شركت هاي واجد صلاحیت كه داراي تجارب و امكانات تولید صنعتي مسكن و فناوري هاي نوين مي باشند اقدام نمايد.

از كليه سازندگان، پيمانكاران و توليد كنندگان صنعتي ساختمان و فناوري نوين دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت دو هفته از انتشار اين آگهي، ضمن ارائه گزارشي از سوابق عملي و اجرايي و معرفي امكانات و روش هاي ساخت و مقايسه آن با ساير روش هاي موجود در كشور به لحاظ سرعت در ساخت، كیفیت، قیمت تمام شده و تنوع در محصول نهايي، تصويري از ساير مدارك و اسناد حقوقي، فني، مالي و نیروي انساني را در قالب فايلهاي الكترونیكي به آدرس پست الكترونیكي nhap@inbr.ir ارسال نمايند.


لازم به ذكر است اين فراخوان براي شناسايي و ظرفیت سنجي وضع موجود به منظور برنامه ريزي اقدامات بعدي است و دريافت مستندات هیچ گونه تعهدي براي وزارت راه و شهرسازي ايجاد نخواهد كرد.


ساير مدارك مورد نیاز :


- تصوير اساسنامه، آگهي تاسیس و آخرين تغییرات شركت
- تصوير تائیديه ها و گواهینامه هاي مرتبط
- معرفي مزاياي فني، اقتصادي و صرفه زماني
- معرفي توان نیروي انساني، تجهیزات و ماشین آلات
- ظرفیت تولید و تحويل سالیانه
- تصاويري از نمونه پروژه هاي اجرا شده

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات