استان کرمان میزبان کارشناسان رفاه وورزش بنیاد مسکن کشور

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان گردهمایی کارشناسان رفاه وورزش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در استان کرمان با حضور خزاعی مدیر کل اداری وپشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان، اورنگی رییس امور رفاه وورش بنیاد مسکن صدیقی مدیر بیمه ها ی درمان گروهی شرکت بیمه میهن سازمند معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان وکارشناسان رفاه وورزش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در هتل جهانگردی شهر کرمان برگزار گردید در این گردهمایی قوانین ودستورالعملها ، سامانه رفاه وورزش موضوعات مرتبط به زائر سرای مشهد ومجتمع رفاهی رامسر وهمچنین اموربیمه مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت وهریک از کارشناسان دیدگاهها ونظرات خود را بیان نمودند

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات