جذب نیرو

جذب نیرو

((آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام))
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﻧﻈـﺮ دارد ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﮐﺎرآﻣـﺪ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾـﺪ ﺧـﺪﻣﺖ، از ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن واﺟـﺪ
ﺷــﺮاﯾﻂ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺑﺮﮔــﺰاري آزﻣــﻮن ﮐﺘﺒــﯽ و ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ
ﺣﻀﻮري دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾـﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮاﯾﻂ و ﻣـﺪارك ﻣـﻮرد
ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﺳــﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿــﺎد ﻣﺴــﮑﻦ اﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﯽ
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ www.bmalborz.com
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮ


لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات