سه انتصاب در اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان زنجان : در جلسه ای که امروز به ریاست مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهر سازی استان زنجان با حضور معاونین و روسای ادارات برگزار شد. طی حکمی از طرف مدیرکل اقایان امیر حسین علوی به عنوان سرپرست اداره شناسایی املاک، بانک زمین و حفاظت از اراضی ، علیرضا محمدی سرپرست اداره ی واگذاری و ابوذر جعفری سرپرست اداره نظارت برطرحهای توسعه و عمران انتصاب شدند. مدیرکل راه و شهر سازی استان زنجان ضمن ارزوی قبولی طاعات و عبادات حاضرین در جلسه گفت: امیدوارم این سه عزیز با استفاده از توان علمی ، برنامه ریزی مناسب ، بکارگیری روشهای نوین و بهره گیری از منابع و امکانات موجود وتجارب انباشته مدیران و کارشناسان ، همچنین تعامل سازنده با سایر دوایر و دستگاههای مرتبط ، در جهت رسیدن به اهداف و ماموریتهای اداره کل در چهار چوب وظایف سازمانی موفق و موید باشند.وی انتظارات دستگاه از علوی را  شناسایی اراضی شهری مورد نیاز جهت خریداری و تملک  وهمچنین استخراج مشخصات املاک و اراضی شناسایی شده. تشکیل بانک اطلاعاتی برای کلیه اراضی و املاک شناسایی و خریداری شده و پیگیری اخذ سند مالکیت انها، اجرای برنامه عملیاتی برای تهیه زمین مورد نیاز در چارچوب برنامه مصوب،تهیه آلبوم های موقعیت املاک و اراضی ملی دولت، استخراج و تعیین زمین هایی که نیاز به حفاظت دارند و نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکار مربوطه وهمکاری و هماهنگی با محاکم قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال در مورد اراضی تصرف شده در چارچوب قوانین بیان کرد. مسعود بیات منش از محمدی سرپرست اداره واگذاری خواست درتنظیم و اظهار نظر حقوقی نسبت به مفاد قرارداد های منعقده دقت نظرداشته ودر قیمت گذاری و واگذاری اراضی طبق مقرارات عمل نماید. مدیرکل راه و شهرسازی با یاد آوری شر ح وظایف پست 3737 به ابوذر جعفری گفت:الزام کنترل ، نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ، و عمران شهری بخصوص  طرح های تفصیلی ،کمیسیونهای ماده 5 اجرای مصوبات کارگروههای استانی و ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها را سرلوحه کار خود قرار دهد.