مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول انجمن صنفي مهندسان معمار و شهرساز استان البرز، با دستور: اصلاح اساسنامه

مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول انجمن صنفي مهندسان معمار و شهرساز استان البرز، با دستور: اصلاح اساسنامه

منبع خبر

انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز یک انجمن می باشد

    نظرات