لایحه عوارض سال 1399

لایحه عوارض سال 1399لایحه عوارض سال 1399


باسمه تعالی

عطف به نامه شماره 8798/98- 25/09/1398 به استناد اختیارات حاصله از بند 16 ماده 80اصلاحیه  قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 20/04/1396 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده لایحه مذکور درخصوص اخذ عوارض بر ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری ( املاکی که به استناد طرحهای هادی، جامع و تفضیلی در حریم شهرکاربری مجاز آنها تغییر می یابد و مالکان تقاضای استفاده از کاربری جدید نمایند، شامل پرداخت عوارض به شرح ذیل می باشند.) درجلسه شورا مطرح و پس از انجام بررسی های لازم اخذ عوارض فوق جهت وصول در حریم شهر فریمان به شرح متن مصوبه ذیل مورد تصویب  شورا قرارگرفت.

عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در حریم شهر فریمان

کاربری قبلی                 کاربری جدید                           عوارض بر ارزش افزوده تغییرکاربری

------------------------------------------------------------------------

زراعی                            تجاری                                                 2/75p

زراعی                            صنعتی                                                  2/1p

زراعی                            اداری                                                    6/0p

زراعی                            تفریحی- گردشگری                                  6/0p

زراعی                            حمل و نقل و انبارداری                               6/1p

زراعی                            درمانی و بهداشتی                                      6/0p

زراعی                            تاسیسات و تجهیزات                                   2/1p

زراعی                            آموزشی و ورزشی                                     3/0p

زراعی                            قضایی و انتظامی                                       2/1p

زراعی                            مذهبی ( تکایا وحسینیه و مساجد)                    2/1p

باغات                              تجاری                                                        3p

باغات                              صنعتی                                                       2p

باغات                             اداری                                                          2p

باغات                           تفریحی- گردشگری                                       6/0p

باغات                          حمل و نقل و انبارداری                                    5/3p

باغات                         درمانی و بهداشتی                                            2/1p

باغات                         تاسیسات و تجهیزات                                         2/2p

باغات                         تولیدی و کارگاهی                                            2/2p

باغات                         آموزشی و ورزشی                                           6/0p

باغات                         قضایی و انتظامی                                             6/0p

باغات                         مذهبی (تکایا و حسینیه و مساجد)                         6/0p

تبصره1: ادارات وسازمانهای دولتی وغیر دولتی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و یا مالیات می پردازند و نیز شرکت های آب، برق،گاز، مخابرات و ادارات تابعه آنها ودفاتر بیمه و پیشخوان دولت تجاری محسوب می گردد.

تبصره 2 : دریافت عوارض بر ارزش افزوده در تغییر کاربری بر مبنای قیمت معاملاتی ( P) کاربری مورد درخواست محاسبه گردد.

P : قیمت معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1398 ه. ش


عطف به نامه شماره 8798/98- 25/9/99 به استناد اختیارات حاصله از بند 16 ماده 80 اصلاحیه  قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 20/04/1396 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده لایحه مذکور درخصوص اخذ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (املاکی که درهنگام ارائه طرحهای هادی، جامع و تفضیلی شهر کاربری مجاز آنها تغییر می یابد و مالکین تقاضای استفاده از کاربری جدید نمایند) درجلسه شورا مطرح و پس از انجام بررسی های لازم اخذ عوارض فوق جهت وصول در محدوده قانونی شهر فریمان به شرح متن مصوبه ذیل موردتصویب  شورا قرارگرفت.

عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

* موضوع کاربری *

کاربری قبلی                  کاربری جدید                       عوارض بر ارزش افزوده تغییرکاربری

مسکونی                          تجاری                                 60درصد قیمت کارشناسی روز

مسکونی                          صنعتی                              40 درصد

صنعتی                            تجاری                                50 درصد

اداری                              مسکونی                              30درصد

اداری                              تجاری                                50 درصد

اداری                              صنعتی                               20 درصد

باغات دایر                        مسکونی                              60 درصد

باغات دایر                        تجاری                                60 درصد

باغات دایر                       صنعتی                                40درصد

باغات دایر                        اداری                                 60 درصد

باغات دایر                        مذهبی                               20 درصد

باغات دایر                        تفریحی-گردشگری                20 درصد

مذهبی                            مسکونی                             30 درصد

مذهبی                            تجاری                               50درصد

مذهبی                            صنعتی                              20 درصد

مذهبی                            اداری                                 35درصد

فضای سبز و ورزشی          مسکونی                             60درصد

فضای سبز و ورزشی           تجاری                               60 درصد

فضای سبز و ورزشی           صنعتی                              20 درصد

فضای سبز و ورزشی          اداری                                 60 درصد

باغات بایر                       مسکونی                             20درصد

باغات بایر                       تجاری                               50 درصد

باغات بایر                       صنعتی                              20درصد

باغات بایر                       اداری                                50 درصد

تبصره: ادارات وسازمانهای دولتی وغیر دولتی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و یا مالیات می پردازندو نیز شرکت های آب، برق، گاز، مخابرات و ادارات تابعه آنها ودفاتر بیمه و پیشخواندولت تجاری محسوب می گردد.

قیمت کارشناسی:

عبارت است از قیمت روز املاک ( قبلاز اجرای طرح )که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.
عطف به نامه شماره 8798/98-25/09/1398به استناد اختیاراتحاصله از بند 16 ماده 80 اصلاحیه  قانونتشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 20/04/1396 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده لایحه مذکور درخصوص اخذعوارض برحذف پارکینگ درجلسه شورا مطرح و پس از انجام بررسی های لازم اخذ عوارض فوق جهت وصول در محدوده وحریم شهر به شرح متن مصوبه ذیل مورد تصویب این شورا قرارگرفتکه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان از متقاضیان دریافت خواهد شد.

عوارض بر حذف پاركينگ

الف- ساختمان در برخيابانهاي سريع السير بعرض 45 متر و بيشتر قرار داشته باشد و دسترسي به محل انومبيل رو نداشته باشد .

ب- ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي بعرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيلرو نداشته باشد .

ج- ساختمان در محليكه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختهاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آنها رانداده است

د- ساختمان در بركوچه هائي قرار گرفته كه بعلت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد .

ذ- ساختمان در برمعابري قرارگرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدورنباشد .

ر- در صورتيكه وضع وفرم زمين زير ساختمان ها به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات پاركينگ احداث نمود و امكان تامين پاركينگ در ساختمانها وجود نداشته باشد و به هر متر مربع فضاي حذف شده پاركينگ ( مطابق طرح جامع ) عوارضي معادل :

الف : عوارض تامین پاركينگ مسكوني برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، هر متر مربع 3(k+28p) محاسبه ودریافت گردد.

ب : عوارض تامین پاركينگ تجاري ، برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی  و جهت هر متر مربع در طبقه همکف

3/5(k+14p) و سایر طبقات 60 درصد محاسبه و دریافت گردد.

ج: عوارض تأمین پارکینگ اداری، صنعتی و کارگاهی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی و ازای هر متر مربع

4(k+14P) محاسبه و دریافت گردد.

د : ساير كاربريهامطابق ضوابط طرح جامع و تفصیلی و جهت هر متر مربع بر مبناي پاركينگ مسكوني اخذ گردد .

نکات مهم :

1) به استناد طرح جامع و تفصیلی، شهرداری ترجیحاوجوه دریافتی حاصل از عوارض بر حذف پارکینگ را به تامین پارکینگ عمومی در سطح شهر اختصاص دهد.

عطف به نامه شماره 8798/98-25/09/1398به استناد اختیارات حاصله ازبند 16 ماده 80 اصلاحیه  قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای سلامی کشور مصوب 20/04/1396 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده لایحه مذکور درخصوص اخذ عوارض بر حصارو دیوارکشی درجلسه شورا مطرح و پس ازانجام بررسیهای لازم اخذ عوارض فوق جهت وصول در حریم شهر به شرح متن مصوبه ذیل مورد تصویب این شورا قرارگرفت .

عوارض بر حصار و دیوارکشی

اين عوارض 3/5p به ازاء هر متر طول محاسبه ووصول  گردد .

حصارکشی عبارت است از نرده گذاری با هر نوع مصالح ،پرچین ،سیم خاردار،فنس،ایرانیت،انواع طلق و .. طبق اصول شهر سازی

تبصره: به منظورتشویق مالکان جهت دیوارکشی اراضی در محدوده قانونی شهر، عوارض فوق دریافت نگردد ولیکن حصارکشی داخل محدوده قانونی شهرممنوع و در حریم شهر بلامانع می باشد.

--------------------------------------------------------------------------

P : قيمت منطقه اي روز دارائي موضوع 64 قانون مالياتهاي مستقيم سال 1398 ه.ش


عطف به نامه شماره 8798/98-25/09/1398 باستناد اختیارات حاصله از بند 16 ماده80 اصلاحیه  قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 20/04/1396 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده لایحه مذکور درخصوص اخذ عوارض عوارض حق تعلیم و آموزش رانندگی درجلسه شورا مطرح و پس از انجام بررسیهای لازم اخذ عوارض فوق جهت وصول در محدوده وحریم شهر به شرح متن مصوبه ذیل مورد تصویب این شوراقرارگرفت

عوارض حق تعلیم آموزش رانندگی  :

این عوارض معادل 5% درآمدهای ناشی تعلیم و آموزش رانندگی وصول گردد.

تبصره :آموزشگاههای تعلیم رانندگی بعنوان مودی تلقی و موظفند مطابق دستورالعمل عوارض راوصول و عوارض هرماه را حداکثر تاپایان ماه بعد به حساب شهرداری واریز ورسید دریافت دارند.

در صورت عدم رعایت دستورالعمل مراتب از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها پیگیری گردد


عطف به نامه شماره 8798/98-25/09/1398 به استناد اختیاراتحاصله ازبند 16 ماده 80 اصلاحیه  قانونتشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 20/04/1396 مجلس شورایاسلامی  و تبصره یک ماده 50 قانون مالیاتبر ارزش افزوده لایحه مذکور درخصوص اخذ عوارض پیشروی طولیساختمانها طبق ضوابط طرح جامع و تفصیلی. درجلسه شورا مطرح و پس ازانجام بررسیهای لازم اخذ عوارض فوق جهت وصول در محدوده وحریم شهر به شرح متن مصوبهذیل مورد تصویب این شورا قرارگرفت

عوارض پیشروی طولی ساختمانها

درصورتی که اشخاص حقیقیوحقوقی بیش از حدتعیین شده وجانمایی ساختمان ( طبق ضوابط طرح ) به شرط رضایت رسمیو ثبتی مالکان املاک مجاور پیشروی طولی داشته باشند و مراجع  قانونی ذیصلاح، این پیشروی را مجاز اعلام نمودهباشند، عوارضی به شرح ذیل به ازای هر متر مربع پیشروی دریافت گردد.

نوع کاربری                           عوارض

--------------------------------------------------------

مسکونی                                    (0/5k+45P)

تجاری ( K+45P )

اداری 1/5 ( K+35P )

آموزشی،فرهنگی، ورزشی، درمانی، تفریحی و گردشگری، مذهبی       0/2k

سایر K

-------------------------------------------------------------------------

P  :  ارزش معاملاتی موضوع ماده64 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1398 ه.ش

K : ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم سال 1398ه.ش


عطف به نامه شماره 8798/98-25/09/1398  به استناد اختیارات حاصله ازبند 16 ماده 80اصلاحیه  قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 20/04/1396 مجلس شورای اسلامی  و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده لایحه مذکور درخصوص اخذ عوارض تعمیرات اساسی ساختمان درجلسه شورا مطرح و پس از انجام بررسیهای لازم اخذ عوارض فوق جهت وصول در محدوده وحریم شهر به شرح متن مصوبه ذیل مورد تصویب  شوراقرارگرفت

عوارض تعمیرات اساسی ساختمان

چنانچه متقاضی درخواست تعمیرات اساسی ملک خود را داشته باشد عوارضی به شرح ذیل محاسبه ودریافت گردد .

تعمیرات واحد های مسکونی 25% عوارض روز پروانه ( عرصه محاسبه شده در پروانه )

تعمیرات واحد های تجاری 45% عوارض روز پذیره  (عرصه محاسبه شده در پروانه )

تعمیرات واحدهای اداری و صنعتی 35% عوارض روز پذیره  ( عرصه محاسبه شده در پروانه )

--------------------------------------------------------------

تبصره 1 : تعمیرات اساسی عبارتست از هر گونه تعمیر مربوط به ایستایی بنا که از نظر ایمنی ضرورت داشته باشد و منجر به تغییر طرح نگردد.

تبصره 2 : چنانچه متقاضیان بدون مجوز اقدام به تعمیرات ساختمان نمایند عوارض فوق 2 برابر محاسبه و دریافت گردد.

عطف به نامه شماره 8798/98-25/09/1398 به استناد اختیارات حاصله از بند 16ماده 80 اصلاحیه  قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده لایحه مذکور درخصوص اخذ عوارض پذیره در تمامی کاربری ها درجلسه شورا مطرح وپس از انجام بررسی های لازم اخذ  این عوارضطبق جدول ذیل، در محدوده و حریم شهر به شرح متن مصوبه ذیل مورد تصویب این شوراقرارگرفت.

عوارض پذیره در تمامی کاربری ها

نوع کاربری

زیر بنای مفید کمتر از تراکم 100 درصد

زیر بنای مفید بیشتر از تراکم 100 درصد

مسکونی

18 p

50 p

تجاری (همکف)

0/6 k+29 p

0/6 k+29 p

تجاری (سایر طبقات)

0/4 k+18 p

6 k+25 p

اداری و انتظامی

0/8 k+ 40 p

7 k+40 p

صنعتی و کارگاهی

0/45 k+13 p

1/5 k+ 13 p

گردشگری

0/45 k+13 p

0/6 k+13 p

آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی و درمانی

0/2 p

p

مذهبی

معاف

0/2 k

سایر

10 درصد اداری

10 درصد اداری

تبصره 1: عوارض پذیره زیربنای غیر مفید ( اعم از پارکینگ،سرویس پله، خرپشته، اتاقک آسانسور کمتر از 3 متر مربع، انباری داخل پیلوت، سرویسبهداشتی کمتر از 3 متر مربع داخل حیاط و دیگر مواردی که در طرح تفصیلی و جامع شهرذکر گردیده است) 50 ( پنجاه ) درصد عوارض پذیره زیربنای مفید محاسبه گردد.

تبصره 2: منظور از زیر بنای مفید، زیربنایی است که درمحاسبه تراکم لحاظ می گردد.

تبصره 3: ملاک اصلی تشخیص زیر بنای مفید و غیر مفید ضوابططرح جامع و تفصیلی است.

تبصره 4: در صورت تبدیل زیر بنای غیر مفید به مفید ، مابهالتفاوت عوارض به عنوان عوارض تبدیل دریافت گردد.

تبصره 5:  در محاسبهعوارض پذیره چنانچه زمین دارای چند بر باشد قیمت منطقه ای، گرانترین بر ملک مشرفبر معبر محاسبه گردد.

تبصره 6: عوارض پذیره نیم طبقه معادل 40 درصد عوارض زیربنای مفید کمتر از تراکم 100 درصد محاسبه گردد.

تبصره 7: عوارض پذیره کاربری های آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی ،تفریحی ، درمانی و گردشگری که توسط ادارات دولتی انجام شود معاف و برای اشخاصحقیقی و حقوقی 20 درصد مسکونی محاسبه و اخذ شود.

.....................................................................................

P : قیمت منطقه ای دارایی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم سال1398 ه. ش
لینک اصل خبر در سایت شهرداری فریمان

  منبع خبر

  شهرداری فریمان

  شهرداری فریمان

  شهرداری فریمان یک شهرداری در شهر فریمان می باشد

   نظرات