مصوبات جلسه ۲۵۳ – ۹۹/۰۳/۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۹۸۹/ ۹۹ مورخ ۲۹/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۳/ ۲۲۸۶ که در طرح توسعه خیابان شهید قوسی قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۲/ ۲/ ۹۹ شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۸۲۶/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد. در ضمن بابت ارزش افزوده پلاک جبهه پشت ملک فوق با توجه به تعریض، درج در پرونده و لحاظ و اقدام گردد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۹۷۸/ ۹۹ مورخ ۲۹/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۸/ ۲۳۶۴ که دارای ۳۷/ ۶ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۸/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۰۲۵/ ۹۹ مورخ ۳۱/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۸۴/ ۲۴۲۲ که دارای ۳۷/ ۸ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و مفاد صورتجلسه مورخ ۲۸/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر دامغان

    منبع خبر

    شورای شهر دامغان

    شورای شهر دامغان یک شورای شهر در شهر دامغان می باشد

      نظرات