مصوبات جلسه ۲۵۲ – ۹۹/۰۲/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۸۹۰/ ۹۹ مورخ ۲۵/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۱/ ۲۵۱۵ که به میزان ۳۸/ ۷ مترمربع در طرح تعریض قراردارد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۴/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۷۸۰/ ۹۹ مورخ ۲۱/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۰/ ۸۰۸ که دارای ۷۱/ ۲۲ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۰/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۸۳۷/ ۹۹ مورخ ۲۳/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۷/ ۸۱ که دارای ۸/ ۲۹ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۲/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۷۳۵/ ۹۹ مورخ ۱۷/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۹/ ۲۱۳۸ که دارای ۰۸/ ۵۱ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۵/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۰۷۷۳/ ۹۹ مورخ ۲۰/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۳/ ۲۰۶۷ که با اجرای ماده ۱۰۱ تفکیک شده است، موضوع بررسی و در مورد قدرالسهم شهرداری به میزان ۵۱/ ۴۹ مترمربع، ضمن موافقت با صورتجلسه توافق شماره ۳۶/ ۴/ ۰۰۳۵۲/ ۹۹ مورخ ۲/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به میزان ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶ ریال برای هر مترمربع موافقت شد.

۶- در رابطه با نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۰۸۶۲/ ۹۹ مورخ ۲۴/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۵/ ۱/ ۲۰۳۵ که از طریق اجرای ماده ۱۰۱ تفکیک شده است، موضوع بررسی و ضمن موافقت با صورتجلسه توافق شماره ۳۶/ ۴/ ۰۰۷۷۲/ ۹۹ مورخ ۲۰/ ۲/ ۹۹ با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴ ریال برای واگذاری قدرالسهم شهرداری موافقت شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر دامغان

    منبع خبر

    شورای شهر دامغان

    شورای شهر دامغان یک شورای شهر در شهر دامغان می باشد

      نظرات