لذا متقاضیان میتوانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-01134723010 داخلی 209 تماس حاصل نمایند.
مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/03/27 می باشد.

لذا متقاضیان میتوانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-01134723010 داخلی 209 تماس حاصل نمایند. مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/03/27 می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات