شهردار احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به این مهم که رشد و نمو گیاهان همواره تحت تأثیر عوامل محدود کننده‌ای هم‌چون آفات قرار می‌گیرد و این آفات باعث ضعف عمومی و در نهایت خشکیدگی گیاه می‌شود ، سمپاشی درختان معابر سطح شهر را دردستورکار قرار دادیم تا از خشکیدگی درختان جلوگیری شود.

شهردار احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به این مهم که رشد و نمو گیاهان همواره تحت تأثیر عوامل محدود کننده‌ای هم‌چون آفات قرار می‌گیرد و این آفات باعث ضعف عمومی و در نهایت خشکیدگی گیاه می‌شود ، سمپاشی درختان معابر سطح شهر را دردستورکار قرار دادیم تا از خشکیدگی درختان جلوگیری شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات