دعوت پیمانکاران واجد صلاحیت جهت شرکت در ارزیابی کیفی

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد به استناد بند" ب" ماده 7 آئین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره (193542/ت 42986ک مورخ 1388/10/01) از مشاوران واجد شرایط (حداقل پایه 2 شبکه آبیاری و زهکشی داشتن ظرفیت آماده به کار مشاور در پایه مربوطه) برای انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین که اطلاعات آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره ثبت 2099001107000007 بارگذاری شده، دعوت بعمل می آورد.

لذا کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت، می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه رسالت تاریخ 99/02/31 (نوبت اول) و مورخ 99/03/1 (نوبت دوم) و یا به وب سایت شرکت ( www.qzrw.ir ) مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات