انتصابات جدید در نیروگاه رامین اهواز

منبع خبر

شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

    نظرات