گفتگوی مستقیم و پاسخگویی مدیرعامل توزیع برق استان مرکزی با مردم از طریق سامد

گفتگوی مستقیم و پاسخگویی به مردم شریف استان

منبع خبر

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

    نظرات