محاسبه درصد مشارکت در ساخت

محاسبه درصد مشارکت در ساخت

به طور مثال در شهر تهران، فرمول محاسبه مشارکت در ساخت در هر منطقه بر مبنای «قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در آن منطقه» قرار دارد. با توجه به این اصل، اگر میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در منطقه‌ای که قرار است مشارکت در ساخت آن جا انجام شود تا چهار میلیون و پانصد هزار تومان باشد، معمولا تقسیم سود به صورت برابر (۵۰-۵۰) انجام می‌شود. ۵ میلیون تومان باشد، میزان سود تغییر کرده و سهم مالک زمین ۵۵ درصد و سهم سازنده ۴۵ درصد محاسبه می‌شود. در این حالت به غیر از تعیین فرمول مشارکت به صورت ۶۰-۴۰ درصدی، مبلغی نیز تحت عنوان «بلاعوض» محاسبه می‌شود. این مبلغ در ابتدای فرآیند مشارکت از طرف سازنده به مالک پرداخت می‌شود که وی بتواند در طول زمان ساخت و آماده سازی بنای جدید، در منزل دیگری ساکن شود. در باقی مناطق که قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز کمتر از این ...

متن کامل خبر در سایت پیام ساختمان

    منبع خبر

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات