فراخوان شناسایی اعضای غیرشاغل وفق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

فراخوان شناسایی اعضای غیرشاغل وفق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نظر دارد بر اساس بند ۱۴-۳-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و در جهت حمایت از اعضای دارای صلاحیت نظارت فاقد شغل تمام وقت بر اساس تعریف قانونی مندرج در همان مبحث، مشخصات اعضای مشمول را گردآوری و بر اساس زمان بندی و برنامه ریزی، در چارچوب مصوبه هیئت چهارنفره استان نسبت به افزایش ظرفیت آنان اقدام نماید؛ از این رو، ضروری است اعضای محترم در صورت دارا بودن شرایط قانونی، نسبت به تکمیل فرم مشخصات و تعهد اقدام و حداکثر تا تاریخ ۲۰ خرداد از طریق کارتابل مکاتبات الکترونیک به سازمان ارسال نمایند.


الف) مشاغل تمام وقت: اعضایی که در بخش های دولتی، خصوصی، موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار دارند و از سوی کارفرما تحت پوشش بیمه(تامین اجتماعی، خدمات درمانی) قرارگرفته اند.


ب) اعضای فاقد شغل: اعضایی که در بخش دولتی، خصوصی، موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار ندارند و از لحاظ پوشش بیمه ای(تامین اجتماعی، خدمات درمانی) خویش فرما و یا فاقد بیمه هستند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات