افزایش 44 درصدی بارندگی در اردیبهشت ماه 1399

سرپرست دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: بر اساس آمار ایستگاه های تحت پوشش شرکت آب منطقه ای گلستان ، میانگین بارندگی استان در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به سال گذشته ، یک و نیم درصد افزایش و نسبت به دوره درازمدت 44 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فرازجو اظهار کرد: میانگین بارندگی استان از ابتدای سال آبی ( مهر 98 ) تا پایان اردیبهشت 99 حدود 444 میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 34 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 11 درصد افزایش نشان می دهد.

وی بیان کرد: میانگین بارندگی دوره مذکور در حوضه آبریز گرگانرود حدود 548 میلیمتر را نشان می دهد، که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 35 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 10 درصد افزایش داشته است.  این مقدار در حوضه ابریز قره سو حدود 562 میلیمتر می باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 23 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 18 درصد افزایش نشان می دهد.

وی در ادامه بیان کرد : بیشترین  مقدار میانگین بارندگی از ابتدای سال آبی ( مهر 98 ) تا پایان اردیبهشت 99 در حوضه آبریز خلیج گرگان ثبت شده است که حدود 669 میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 16 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 41 درصد افزایش نشان می دهد. در همین دوره زمانی ، بیشترین مقدار تجمعی بارندگی نقطه ای نیز در ایستگاه گلیداغ به مقدار 783 میلیمتر اعلام شده است.

مهندس فرازجو افزود : در دوره مذکور  ، آبدهی سرشاخه های رودخانه گرگانرود در ایستگاه آب سنجی تمر قره قوزی ،  حدود 41 میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به دوره درازمدت حدود 6 درصد افزایش نشان می دهد.  این مقدار در سرشاخه های رودخانه  قره سو در ایستگاه آب سنجی گرمابدشت حدود 11 میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به دوره درازمدت حدود 13 درصد افزایش نشان می دهد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات