دوره آموزشی مصــالح ســاختمــانی و استــانداردهای مربوطه نڪـات اجـرائی ســازه مصالح بنـائی،دیــوارچینی

دوره آموزشی مصــالح ســاختمــانی و استــانداردهای مربوطه نڪـات اجـرائی ســازه مصالح بنـائی،دیــوارچینی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات