طبق پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورای محترم اسلامی شهر ، شهرداری نکا درنطر دارد نسبت به آسفالت ( نهضت آسفالت ) پنجاه کوچه سطح شهر را با مشارکت شهروندان اقدام نماید.

طبق پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورای محترم اسلامی شهر ، شهرداری نکا درنطر دارد نسبت به آسفالت ( نهضت آسفالت ) پنجاه کوچه سطح شهر را با مشارکت شهروندان اقدام نماید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات