دوره دو روزه آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان
دوره یک روزه اصول تنظیم و انعقاد قراردادهای کار
دوره دو روزه آشنایی با قانون کار
(همراه با تخفیف 10 درصدی برای اعضا انجمن ستصا)

دوره دو روزه آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان دوره یک روزه اصول تنظیم و انعقاد قراردادهای کار دوره دو روزه آشنایی با قانون کار (همراه با تخفیف 10 درصدی برای اعضا انجمن ستصا)


لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات