در ارزیابی حراست شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی یزد در جایگاه حراست های برتر شرکت های مدیریت تولید برق کشور ایستاد.

در ارزیابی حراست شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی یزد در جایگاه حراست های برتر شرکت های مدیریت تولید برق کشور ایستاد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات