کمک های اولیه ویژه محلات و مدارس-احیای قلبی ریوی CPR2

منبع خبر

اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات