مصوبات جلسه ۲۵۵ – ۹۹/۰۳/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۳۰۳/ ۹۹ مورخ ۱۷/ ۳/ ۹۹ در رابطه با قیمت گذاری مقدار ۹۷/ ۴ مترمربع از معبر متروک جهت ادغام در پلاک ثبتی ۱۴۲/ ۹۶۱ اصلی واقع در بلوار جمهوری، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۵ ریال موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۲۸۵/ ۹۹ مورخ ۱۳/ ۳/ ۹۹ در رابطه با ارزیابی مقدار واقع در طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) از ساختمان بیمه ایران شعبه مرکزی دامغان موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست و قیمت کلی ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۱۰۵/ ۹۹ مورخ ۳/ ۳/ ۹۹ در رابطه با مالک ۵/ ۱ دانگ مشاع از پلاک های ۹۴۷ و ۹۵۱ مبنی بر اینکه معوض املاک ایشان از قدرالسهم شهرداری در پلاک ثبتی ۱۰۰/ ۲۵۲۰ ( که در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به شهرداری تعلق می گیرد) با قیمت کارشناسی روز واگذار گردد، موضوع بررسی و بعد از بحث و تبادل نظر با درخواست فوق موافقت شد.

در این خصوص آقای مهندس ناصری مرقوم داشتند: با عنایت به اینکه پلاک ۱۰۰/ ۲۵۲۰ با توجه به شرایط کنونی ملک و طرح های آتی شهرداری محترم در این پلاک و پلاک های مجاور ارزش افزوده خاصی شامل حال آن خواهد شد، لذا به صلاح و مصلحت شهرداری نمی باشد لذا با توجه به مذاکرات مالکین با پرداخت وجه به مالک توسط شهرداری موافق می باشم و با تهاتر با املاک فوق مخالف می باشم و در صلاح و مصلحت شهرداری نمی باشد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۲۱۳/ ۹۹ مورخ ۱۰/ ۳/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲/ ۱۳۳۴ که دارای ۶/ ۷ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۸/ ۳/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر دامغان

    منبع خبر

    شورای شهر دامغان

    شورای شهر دامغان یک شورای شهر در شهر دامغان می باشد

      نظرات