بازدید سید عبدالمجید نژاد صفوی ،مدیرکل راه و شهرسازی استان و مجید علی اکبریان ،رئیس اداره راه و شهرسازی اسفراین از پروژه...

بازدید سید عبدالمجید نژاد صفوی ،مدیرکل راه و شهرسازی استان و مجید علی اکبریان ،رئیس اداره راه و شهرسازی اسفراین از پروژه...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات