انتخاب شهر رشت به عنوان یکی از شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک

انتخاب شهر رشت به عنوان یکی از شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک

انتخاب شهر رشت به عنوان یکی از شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک

پس از بررسی نتایج ارزیابی شهرهای متقاضی پایلوت شهر دوستدار کودک، شهر رشت و 11 شهر دیگر کشور به عنوان شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک انتخاب شدند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، پیرو جلسه کمیته ملی هماهنگی شهر دوستدار کودک مورخ سیزدهم خرداد 1399 در وزارت کشور ودر چارچوب همکاری های مشترک این وزارتخانه با یونیسف برای اجرای ابتکار جهانی شهرهای دوستدار کودک در ایران، شهر رشت به عنوان یکی از شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک انتخاب شد. شهر رشت اقدامات لازم را با هماهنگی کمیته ملی شهر دوستدار کودک مستقر در مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور و در قالب زمانبندی توافق شده، انجام خواهد داد.

شـهر دوسـتدار کـودک، شـهر یـا اجتمـاع محلـی اسـت کـه در آن نظرهـا، نیازهـا، اولویتهـا و حقـوق کـودک، بخشـی جدایی ناپذیـرازسیاسـت‌ها، برنامه‌هـا و تصمیم‌هـای عمومـی باشـد. چشم انداز ابتکار شهر دوستدار کودک یونیسف این است که « همـه کـودکان و جوانـان بایـد بتواننـد ازکودکـی و جوانـی خـود لـذت ببرنـد و از طریـق احقـاق برابـر حقـوق خـود در شـهر واجتماع محلی شان، توانایی های بالقوه خود را به طور کامل به فعل درآورند.» این ابتکار، با حمایت دولت های ملی و محلی، سازمان­های مردم نهاد، بخش خصوصی، رسانه ها، دانشگاه ها و با همکاری یونیسف، بیش از 30 میلیون کودک را در 3000 شهر و جامعه محلی در بیش از چهل کشورتحت پوشش قرار داده است.

شایان ذکر است که دریافت نشان و برند شهر دوستدار کودک یونیسف زمانی صورت می گیرد که شهر مورد نظر چرخه شهر دوستدار کودک را به صورت موفقیت‌آمیز تکمیل کرده باشد. در مرحله پایلوت، شهرها به عنوان « شهر دوستدار کودک » به‌رسمیت شناخته نشده و نشان یا عنوان رسمی دریافت نمی‌کنند.

گفتنی است شهرهای اوز، بندرعباس، تبریز، تهران، سمنان، شیراز، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد از دیگر شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک هستند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات