فرونشست در کمین برداشت بی رویه از آبخوان هاست

فرونشست در کمین برداشت بی رویه از آبخوان هاست.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، دکتر محمد سیاری با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی که باعث تشدید افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن دشت ها شده است، اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای اصفهان متولی اندازه گیری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان اصفهان است؛ در حال حاضر در استان اصفهان 35 محدوده مطالعاتی اعم از 8 محدوده آزاد، 17محدوده ممنوعه و 10 محدوده ممنوعه بحرانی وجود دارد.

وی 8 محدوده مطالعاتی آزاد را در مناطق انارک، نایین، خور، جندق، بیاضه، بختیاری، گاوخونی و چوپانان اعلام کرد و افزود: در استان اصفهان پدیده فرونشست زمین و درز و شکافهای منتج از این پدیده در ده محدوده ممنوعه بحرانی شامل دشت های مهیار شمالی، مهیارجنوبی، کاشان، گلپایگان، اصفهان- برخوار، اردستان، باد- خالدآباد، دامنه، مورچه خورت و نجف آباد مشاهده و بررسی شده است.

کارشناس مطالعات آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان، عامل فرونشست در دشت های استان اصفهان را برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی خارج از توان آبخوان طی چهاردهه گذشته دانست و گفت: افت ممتد سطح ایستابی منجر به کاهش فشار آب منفذی و افزایش تنش موثر و نهایتاً فرونشست و ایجاد ترک و شکاف در دشت ها شده است.

وی بیان کرد: بیشترین میزان افت سطح آبهای زیرزمینی مربوط به دشت مهیار شمالی است که در یک دوره 38 ساله 97 .46 متر افت داشته است؛ دشت دامنه هم در یک دوره 36 ساله با 39. 37 متر افت همراه بوده است و پس از آن اصفهان-برخوار در بازه زمانی 37 ساله با 44. 35 متر افت سطح آبهای زیرزمینی مواجه شده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اصفهان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اصفهان

    شركت آب منطقه‌ای اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات